Historiek van TSC

Het ontstaan van TSC

Zoals alle gemeenten, voor en na de oorlog, had ook Proven een voetbalploeg. Het kreeg de naam WHITE STAR. In de jaren 59-60 werd deze ploeg opgegeven. Het speelde dan in de blokweg, weide van brouwerij Bustraen met een handicap dat er een waterput achter het doel lag met alle gevolgen van dien. Enkele spelers gingen dan naar Krombeke gaan spelen. In de jaren 64-65 werd er terug wat voetbal gespeeld, maar dan in de Westhoek, waar enkele ploegen aangesloten waren. De zetel van de Westhoekvereniging was gevestigd in Reninge. Enkele ploegen waren dan Roesbrugge, Passendale, Reninge en vele ploegen die nu in vierde provinciale aantreden. Hier werd nu gespeeld in de weide van G. Buseyne in de Roesbruggestraat. Deze ploeg ontstond door Georges Buseyne, Jozef Verbrigghe, Albert, Frans en Guido Notredame en Joël Ryckeghem. Daar was in het begin maar één elftal. Er kwam dan een jeugdploeg en de laatste drie jaar een reservenelftal bij. Proven speelde hier kampioen met hun eerste ploeg en won de beker met de jeugd in het jaar 1974. Zo dacht men om naar de bond over te stappen.

Aangesloten bij de bond

Toen de fusie van de gemeenten eraan kwam, in 1976, besloot men om zeker naar de bond toe te stappen. Reden hiervan was dat er maar een club per 5000 inwoners mocht zijn. Daar Poperinge al twee clubs bezat en Abele en Reningelst ook bij de bond was aangesloten, zou dat niet meer kunnen. Bij navraag bleek dat de naam moest veranderd worden, daar de club White Star nog schulden bij de bond staan had. Dus werd de naam THREE STARS CLUB bedacht, kortweg TSC Proven. Ook dit had terug met de brouwerij te maken, daar was zeker de sponsor en eerste schepen van Proven de aanleiding van. Om bij de KBVB aangesloten te worden, werd het veld gedraineerd en vlak gestoken. Er moest ook een verkleedplaats op het veld komen, daar men niet over de straat mag gaan om zich te kleden. Zo werd er een cementplaten kot geplaatst dat met hout bekleed was. D Top draineerde het veld en Debrabander, die dan de baan aanlegde naar Watou, stak het terrein vlak.

Er werd een nieuw bestuur gekozen: voorzitter F Noterdame, secretaris J Verbrigghe, ondervoorzitter G Buseyne. A Verbrigghe werd de eerste trainer van TSC en er werd verlichting geplaatst op het terrein. Proven was van de kleine clubs de eerste die douches had met warm water, anders was het buiten met kommen koud water met af en toe een ijslaagje er op. Wij traden aan in vierde D met ploegen van Ieper en omliggende. Ook gingen wij met reserven van start. In het volgende jaar kwamen er juniores en knapen bij. In 1979- 80 moesten wij noodgedwongen naar de kustreeks gaan, de West-Vlaamse voetbalbond had dat beslist.

Ook de Provense jeugd voetbalt

Het jaar 82-83 was het jaar van de jeugd. Door wat geschillen was de jeugd een jaar stil gevallen en werd er opnieuw gestart met een jeugdwerking. Zo speelden wij dan met miniemen en knapen en scholieren. Dat het TSC niet slecht ging, bewijzen de eindronden die drie jaar na elkaar gespeeld werden in 83-84-85. Doch het bracht geen overgang op. Ondertussen kwam er in 81 een nieuwe secretaris: M. Kerckhof, deze gaf na een jaar de fakkel door aan Stef Ryon. Hij bleef er drie jaar en lijfde in 86 B. Aernout in. In dit jaar stopte voorzitter Noterdame en werd opgevolgd door A. Buseyne. Aan stad werd gevraagd om te mogen bijbouwen, daar het wat klein was met al deze ploegen. Er werd een eenmalige subsidie gegeven in 87. Alles werd afgebroken en terug geplaatst met stenen zoals op het plan getekend. In 90 kregen wij een toelage om een waterput te steken, daar M. Verbrigghe, die de koten proper maakte, nogal veel water verbruikte.

Daar wij met zoveel spelers waren en een tweede reservenploeg begon, moest er een terrein bij komen. De voorzitter gaf ons een veld bij in 89. Dit werd gebruikt voor de trainingen. Daar men dacht dat de verlichting niet voldeed, werden er in 98 grote lichtmasten geplaatst met andere lichten. Dus was er een veld door de stad gehuurd en een van de voorzitter. Na verloop van een vijftal jaar huurde de stad ook het tweede veld, om in 2002 ook dit tweede veld aan te kopen. In 2005 was het BPA plan van Brussel goedgekeurd.

2001 Het jaar van de waarheid

TSC Proven speelde kampioen onder leiding van M. Delefortrie. Doch het was van korte duur. Er vertrokken enkele spelers uit de eerste ploeg, deels werk en huiselijke verplichtingen, waardoor aanpassingen moesten gedaan worden. Wat jammer. Om al onze ploegen te kunnen huisvesten, er zijn intussen al vier jaar twee preminiemen-ploegen en twee duiveltjes-ploegen bijgekomen, hebben wij van stad Poperinge de toelating om de kleedkamers te verdubbelen, dus gaan wij wederom bouwen. Ondertussen weten we wat de Beste Plek van Proven is... De club telt nu tien ploegen met 210 leden. Die komen van de omliggende dorpen, zoals Watou, Roesbrugge-Haringe, Beveren, Stavele, Leisele, Krombeke en zelfs Poperinge. In juni 2008 werd ons bestuur verruimd met een 4 tal personen en tevens een nieuwe voorzitter, Dhr Desmet Stefaan. We tellen nu 15 personen in ons bestuur waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt tot het welslagen van onze club.

In september 2008 was de volledige accommodatie een feit. We konden het seizoen 2008-2009 starten in een volledige nieuw sportcomplex annex kantine.

Opnieuw in derde

Mei 2009 werd er in aanwezigheid van de Dhr. Dejaeghere Christophe, Burgemeester van Poperinge, Mevr. Lahaye Sabien nationaal volksvertegenwoordiger, Gedeputeerde Durnez Jan en Schepen van sport Vanlerberghe Jurgen, en vele andere mandatarissen ons multifunctioneel sportcomplex feestelijk geopend.

Blijkbaar had TSC PROVEN dit nodig om terug naar 3de provinciale te promoveren , ditmaal na het behalen van de eindronde en deze overduidelijk te winnen. Wat niemand luidop zei maar toch heimelijk aan dacht werd op het einde van het seizoen bewaarheid. Proven ging via de eindronde terug naar derde. TSC PROVEN haalde in dit eerste jaar een mooie 6de plaats. Van een geslaagd debuut gesproken. Aan TSC PROVEN om te bevestigen. Dat gebeurde het daaropvolgende seizoen nog met een 9de plaats, maar het seizoen 2010-2011 werd de degradatie naar 4de maar net vermeden door de barrageduels tegen Gistel en Moorsele winnend af te sluiten.

Recent

In 2011-2012 haalde TSC de eindronde. Daarin werd de finale gespeeld. SK Westrozebeke bleek net te sterk en TSC bleef in 3° achter. 2012-2013 ging wat stroever en TSC eindigde onderaan met slechts 38 punten. De seizoenen 2013-2014 en 2014-2015 leverden dan weer meer succes op. De seizoenen met trainer Patrick Verheule aan het roer telde TSC respectievelijk 54 en zelfs 64 punten op. in 2015 scoorden we een doelpunt te weinig in de rechtstreekse confrontatie met Komen en zo misten we op een haar de promotie. 

GDPR & Privacyverklaring

1. Algemeen

TSC PROVEN hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TSC PROVEN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als TSC PROVEN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

TSC PROVEN

Adres: Ieperstraat 44, 8970 Poperinge

Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon: 0498 54 00 51

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door TSC PROVEN verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van TSC PROVEN.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid. 1/4
 • Voor de verwerking i.f.v. verzekering, vorming van leden, het indelen van leden in categorieën en groepen.
 • Voor de verwerking van de aansluiting, deelname aan competitie, het doorgeven van competitieresultaten, deelname aan tornooien, doorgeven van tornooiresultaten, inschrijving op stage (met/zonder overnachting), organisatie recreatief sportevenement binnen de organisatie. • Het beheren van sociale media: sfeerfoto’s, gerichte foto’s.
 • Het beheren van de clubwebsite.

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit. • Lidnummer. 
 • Competitiegegevens: aansluitingsnummer, klassement, wedstrijdgegevens en –resultaten.
 • Gegevens van derden: naam, telefoonnummer, e-mail adres. 
 • Beeldmateriaal: (digitale) foto’s, filmpjes.

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties •

 • Bestuursleden van de vereniging. 
 • Vrijwilligers van de vereniging.

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verwerken van het lidmaatschap
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij delen gegevens met:

 • leden
 • trainers
 • federatie, overheid (stad/gemeente)
 • publiek (publicatie in infoboekje, internet, facebook)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

TSC PROVEN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. TSC PROVEN verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk na het laatste gebruik. 

 • Persoonsgegevens voor ledenadministratie, competitie worden 10 jaar bijgehouden na het laatste gebruik. Deze bewaartermijn ligt in lijn met de facturatie. 
 • Gegevens voor verzekeringsdossiers worden intern 1 jaar bijgehouden. Dit om de opvolging nog tot een jaar te verzekeren.
 • Gegevens verzameld voor stages of andere in tijd beperkte extra georganiseerde activiteiten worden tot na afloop van de activiteit bewaard.
 • Beeldmateriaal wordt bewaard tot 5 jaar na het laatste gebruik.

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: • Alle personen die namens TSC PROVEN van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; • Enkel bevoegde personen mogen/kunnen de gegevens verwerken; • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 3/4 Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11.Wijziging privacyverklaring

TSC PROVEN kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 12.06.2018.

Verantwoordelijke:
TSC PROVEN VZW

t.a.v. de heer Stefaan Desmet
Roesbruggestraat 6A
8972 Proven
BTW 450 258 558

© TSC Proven VZW | Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD