Skip to main content

Charter

Voor de jeugdtrainers

Algemeen
 1. De jeugdtrainer moet een voorbeeld zijn voor zijn spelers (in woordgebruik en handelswijze). Hij eist de nodige discipline, beleefdheid en sportiviteit van zijn spelers.
 2. Bij het begin van het voetbalseizoen zal de jeugdtrainer bij het ter beschikkingstellen van zijn/haar trainingsmateriaal inclusief de trainingsvoetballen, die gemarkeerd dienen te worden voor hun categorie, een daartoe bestemd formulier ondertekenen. Hij/Zij draagt dan ook de volledige verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat dit trainingsmateriaal intact blijft qua aantallen en goede staat van onderhoud.
 3. De jeugdtrainer zorgt ervoor dat de gebouwen tijdens trainingen en wedstrijden net blijven, en dat de materialen die hij/zij gebruikt heeft ordentelijk en net weer op hun plaats terecht komen.
 4. Alle niet-voetbalgerichte activiteiten met de spelers & de ouders zowel binnen als buiten de accommodatie van de club kan niet gebeuren zonder de voorafgaandelijk toestemming van de TVJO en JC’s.
 5. De jeugdtrainer verbindt er zich toe met zijn/haar spelers aanwezig te zijn op de nietvoetbalgerichte en voetbalgerichte activiteiten georganiseerd door de club en engageert zich om aan al deze activiteiten hun medewerking te verlenen.
 6. De jeugdtrainer is verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn/haar teams en is verantwoording verschuldigd aan de JC en de TVJO. Hij/Zij geeft de JC en de TVJO onverwijld kennis van alle onregelmatige handelingen die door spelers uit hun team zijn gepleegd. Deze zullen dan in overleg (communicatie naar jeugdcel) met de jeugdtrainer deze zaak afhandelen.
 7. De jeugdtrainer is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdopleidingsplan. Het opleidingsplan dient gevolgd te worden volgens het schema (jaarplan) die hem/haar overhandigd werd voor aanvang van het seizoen door de JC.
 8. De jeugdtrainer kan altijd bijscholing aanvragen via de JC/TVJO die, mits positief advies van de TVJO, door de club wordt vergoed volgens de gangbare afspraken.
 9. De jeugdtrainer engageert er zich toe aanwezig te zijn op de vergaderingen van de jeugdtrainers en alle andere bijkomende vergaderingen teneinde de doelstellingen van een goede jeugdwerking te kunnen verwezenlijken.
 10. Berichten die op sociale media (facebook,twitter,….enz) geplaatst worden die de club en hun leden kunnen schaden worden niet getolereerd en zullen gesanctioneerd worden.
  Trainingen
  1. De jeugdtrainer zal ten laatste 30 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn zodat de training goed voorbereid kan worden. Bij onbeschikbaarheid meldt hij/zij dit aan de JC en belt hij/zij alle spelers af of zorgt hij/zij voor vervanging.
  2. Bereid de trainingen goed voor. Ga uit van de individuele kwaliteiten van je spelers, daarbij goed rekening houdend met de leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes. Door een evaluatie bij te houden van je training, kun je in een later stadium gebruik maken van ervaringen of oplossingen uit het verleden.
  3. De trainingsballen en het trainingsmateriaal controleren na de training en op de juiste plaats opbergen.
  4. De jeugdtrainer zal elke wijziging in de trainingsdata en uren tijdig melden aan de JC en/of TVJO en de spelers.
  5. De jeugdtrainer zal ervoor zorgen dat hij/zij traint op de door de TVJO aangeduide terreinen.
  6. De jeugdtrainer zal er ook voor zorgen dat de doelen in de grond verankerd worden tijdens de trainingen en wedstrijden met de daartoe ter beschikking gestelde verankeringspinnen. Dit is verplicht omwille van de veiligheid van de spelers en omwille van de verantwoordelijkheid van de club. De jeugdtrainer zal er ook op toezien dat na de trainingen en wedstrijden de doelen en de verankeringspinnen v/h terrein worden gedragen op de daartoe voorbestemde plaatsen.
   Wedstrijden
   1. De jeugdtrainer zal ruim voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Bij BB-wedstrijden is dat één uur op voorhand, bij MB & OB is dat 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
   2. Indien het onmogelijk is om een wedstrijd te begeleiden gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen met de JC van uw categorie zodat die kan zorgen voor een waardige vervanger.
   3. De jeugdtrainer ziet erop toe dat de afgevaardigde zijn taak conform het charter van de afgevaardigde uitvoert. Hij/Zij staan deze ook bij in zijn taken.
   4. Controle van de kleedkamers zowel voor als na wedstrijden (samen met de afgevaardigde). In principe moeten de kleedkamers na de wedstrijd binnen de dertig minuten volledig vrij zijn.
   5. De jeugdtrainer is verantwoordelijk voor de samenstelling van zijn ploeg, Hij zorgt ervoor dat de ploeg zowel tactisch als fysisch goed functioneert. Hij maakt van het team een hechte vriendengroep en zorgt vooral ook dat iedereen aan bod komt.
   6. De jeugdtrainer (in samenspraak met ploegafgevaardigde) zorgt ervoor dat na de wedstrijden de doelen van het terrein worden gedragen op de daartoe voorbestemde plaatsen.
   7. De jeugdtrainer zal er bij de wedstrijden steeds voor zorgen dat hij/zij en zijn/haar jeugdspelers de clubuitrusting dragen.
   8. De jeugdtrainer zal er voor zorgen dat bij de uitwedstrijden de spelers van zijn/haar ploeg zich voornaam en beleefd gedragen op de terreinen van de tegenstrevers.
   9. Tijdens de rust van de wedstrijden blijft de jeugdtrainer in de kleedkamer bij zijn/haar spelers.
   10. De jeugdtrainer dient in samenspraak met zijn/haar afgevaardigde onmiddellijk na de wedstrijd of bij aankomst op verplaatsing, de kledij te deponeren op de voorziene plaats voor ophaling. De jeugdtrainer zal in samenspraak met zin/haar afgevaardigde na de wedstrijden het aantal kledingstukken nauwkeurig tellen en nakijken of deze allemaal aanwezig zijn. Hij/Zij draagt de verantwoordelijkheid voor eventuele ontbrekende stukken.
   11. Ouders/grootouders van de jeugdspelers (zowel eigen club als bezoekende ploeg) mogen de gang en kleedkamers niet betreden. Enkel bij de jongste categorieën- tot en met U7 - mogen maximaal twéé ouders/grootouders van beide ploegen in de kleedkamers aanwezig zijn om de spelertjes helpen aan te kleden doch dit moet qua tijdsduur tot het minimum beperkt worden.
   12. De afspraken met de jeugdtrainer kunnen in de loop van het voetbalseizoen gewijzigd en/of aangepast worden.

   De jeugdtrainer zal hiervan schriftelijk in kennis gesteld worden. Iedere interpretatie van het “Charter van de JeugdTrainer” valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de TVJO.

   De jeugdtrainer verklaart op ...................... (datum) een exemplaar van het “Charter van de JeugdTrainer” ontvangen te hebben en getekend te hebben voor ontvangst en akkoordverklaring. Handtekening JeugdTrainer.